Overige Informatie

Website

Bij het sa­men­stel­len en pu­bli­ce­ren van de­ze web­si­te is de zorg­vul­dig­heid in acht ge­no­men die re­de­lij­ker­wij­ze van ons kan wor­den ver­wacht. Wij aan­vaar­den ech­ter geen aan­spra­ke­lijk­heid voor scha­de als ge­volg van het ge­bruik van de­ze web­si­te of van web­si­tes waar­naar wordt ver­we­zen noch voor scha­de als ge­volg van het niet be­schik­baar zijn van de­ze web­si­te.

Ge­bruik van e-mail

De ver­trou­we­lijk­heid en in­te­gri­teit van be­rich­ten – waar­on­der bij­la­gen/at­tach­ments – die u on­ver­sleu­teld per e-mail naar Brands Ad­vo­ca­ten stuurt kan niet wor­den ge­ga­ran­deerd. Wij ra­den u dan ook af ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie on­ver­sleu­teld per e-mail te ver­zen­den. In­dien u ons on­ver­sleu­tel­de ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie per e-mail stuurt aan­vaardt u het ri­si­co dat der­den de in­for­ma­tie on­der­schep­pen, wij­zi­gen of mis­brui­ken. Voor het ver­sleu­teld aan ons ver­zen­den van e-mail kunt u con­tact met ons op te ne­men voor het ver­krij­gen van on­ze pu­blie­ke sleu­tel.

De (tij­di­ge) ont­vangst van be­rich­ten per e-mail kan even­min wor­den ge­ga­ran­deerd. Sto­rin­gen op het in­ter­net of lo­ka­le (mail)ser­vers kun­nen lei­den tot ver­tra­ging of er toe lei­den dat een be­richt niet wordt be­zorgd.

Beveiliging IT-infrastructuur

Brands Ad­vo­ca­ten han­teert ge­brui­ke­lij­ke vei­lig­heids­maat­re­ge­len om be­smet­ting met vi­rus­sen of an­de­re de­fec­ten aan soft­wa­re en hard­wa­re of het hac­ken daar­van te­gen te gaan. On­danks de vei­lig­heids­maat­re­ge­len is niet uit te slui­ten dat een be­smet­ting of de­fect zich voor­doet of dat spra­ke zal zijn van hac­ken. Brands Ad­vo­ca­ten aan­vaardt geen aan­spra­ke­lijk­heid voor eni­ge scha­de die daar­uit kan voort­vloei­en.

Klachten

Mocht u als cliënt on­ver­hoopt een klacht heb­ben over on­ze dienst­ver­le­ning, dan kunt u daar­over con­tact met ons opne­men. Dat kan schrif­te­lijk, via de ge­wo­ne post of e-mail, te­le­fo­nisch of met een be­zoek (na af­spraak).

Zo snel als re­de­lij­ker­wijs mo­ge­lijk, en in elk ge­val bin­nen drie werk­da­gen, over­legt het be­stuur van Brands Ad­vo­ca­ten met de ad­vo­caat te­gen wie de klacht zich richt. Bin­nen die­zelf­de ter­mijn wordt een schrif­te­lij­ke ont­vangst­be­ves­ti­ging van de klacht aan u ge­zon­den.

In­dien het be­stuur en de ad­vo­caat te­gen wie de klacht zich richt bin­nen vijf werk­da­gen na ont­vangst van de klacht over­een­stem­ming be­rei­ken om­trent het stand­punt van de zij­de van Brands Ad­vo­ca­ten in­za­ke de klacht, wordt u dat stand­punt schrif­te­lijk toe­ge­zon­den met het ver­zoek daar­op te re­a­ge­ren. In­dien de ad­vo­caat te­gen wie de klacht zich richt en het be­stuur niet bin­nen vijf werk­da­gen tot over­een­stem­ming ko­men om­trent stand­punt­be­pa­ling, dan ver­woordt het be­stuur zijn stand­punt in een brief die bin­nen be­doel­de ter­mijn van vijf werk­da­gen aan u wordt ver­zon­den.

In­dien u daar­op po­si­tief re­a­geert, kan de klacht con­form wor­den af­ge­wik­keld.

Re­a­geert u niet po­si­tief dan volgt on­ver­wijld een uit­no­di­ging voor een ge­sprek tus­sen u en een lid van het be­stuur, welk ge­sprek wordt bij­ge­woond door de ad­vo­caat te­gen wie de klacht zich richt.

Leidt die be­spre­king niet tot een voor u aan­vaard­ba­re op­los­sing, dan wordt u ge­we­zen op de u ter be­schik­king staan­de rechts­mid­de­len, waar­on­der de Klach­ten- en Ge­schil­len­re­ge­ling Ad­vo­ca­tuur waar­aan Brands Ad­vo­ca­ten deel­neemt. In ver­band met de Klach­ten- en Ge­schil­len­re­ge­ling Ad­vo­ca­tuur vier Brands Ad­vo­ca­ten zich ge­bon­den aan het Re­gle­ment Ge­schil­len­com­mis­sie Ad­vo­ca­tuur.

In­dien een ter­mijn als hier­voor ge­noemd niet wordt ge­haald, wordt u schrif­te­lijk be­richt over de ter­mijn waar­bin­nen een re­ac­tie kan wor­den ver­wacht.

Ne­der­land­se Or­de van Ad­vo­ca­ten

On­ze ad­vo­ca­ten zijn in­ge­schre­ven bij de Ne­der­land­se Or­de van Ad­vo­ca­ten, Neu­huys­ka­de 94, 2596 XM Den Haag, te­le­foon: 070 335 35 35, e-mail:in­fo@ad­vo­ca­ten­or­de.nl.

Be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­raar

On­ze be­roeps­aan­spra­ke­lijk­heids­ver­ze­ke­raar is RisQwise, Wilhelminakade 1 (Maastoren 43e verdieping) postbus 1985 3000 BZ Rotterdam www.risqwise.com