Privacy & Cookies

Pri­va­cy & cookies

Uw be­zoek aan on­ze web­si­te kan wor­den ge­re­gi­streerd door het ge­bruik van coo­kies. In­dien u in­stemt met het ge­bruik van coo­kies wordt in­for­ma­tie ver­za­meld die niet her­leid­baar is tot een in­di­vi­du. In geen ge­val wordt in­for­ma­tie aan der­den ver­strekt. Voor meer in­for­ma­tie klikt u hier.

WAARSCHUWING – VEROUDERDE BROWSERS

De pro­to­col­len en stan­daar­den voor het in­ter­net­ver­keer zijn voort­du­rend in ont­wik­ke­ling. Het is be­lang­rijk, on­der meer voor uw vei­lig­heid en pri­va­cy, uw soft­wa­re up to da­te te hou­den. Ver­ou­der­de (of ou­de­re) brow­sers kun­nen an­de­re pro­to­col­len en stan­daar­den ge­brui­ken dan de mo­der­ne brow­sers. Zo is be­kend dat in een aan­tal ou­de­re brow­sers be­paal­de (in­mid­dels) al­ge­meen ge­ac­cep­teer­de stan­daar­den niet vol­le­dig zijn geïmple­men­teerd. Dat kan tot ge­volg heb­ben dat de pop-up, waar­in om uw toe­stem­ming voor het ge­bruik van coo­kies door deze website wordt ge­vraagd, niet wordt ge­toond en dat de tech­niek ach­ter on­ze web­si­te het ge­bruik van coo­kies niet kan te­gen­hou­den.

Mocht u een ou­de­re of ver­ou­der­de brow­ser ge­brui­ken en niet ak­koord zijn met het ge­bruik van coo­kies, wordt u ver­zocht uw brow­ser te ver­van­gen of de­ze web­si­te niet te be­zoe­ken